Bildregler

De bilder som du laddar upp publiceras direkt och blir tillgängliga för alla besökare på webbplatsen. Genom att ladda upp en bild godkänner du följande villkor för bilduppladdningstjänsten:

Geeks AB ställer krav på en godtagbar etisk nivå. Vi förbehåller oss rätten att ta bort uppladdade bilder när vi anser att det behövs. Det innebär att vi kan ta bort olämpliga bilder utan särskild förvarning, information eller motivering.

Bilder får inte laddas upp om uppladdningen eller publiceringen skulle utgöra upphovsrättsintrång eller någon annan form av obehörig publicering av immaterialrättsligt skyddat material. Det innebär att om du inte själv har fotograferat eller på annat sätt skapat en bild, måste du säkerställa att publiceringen sker med samtycke från den berörda rättighetsinnehavaren (exempelvis en fotograf).

Bilder får inte utgöra hets mot folkgrupp, olaga våldsskildring eller strida mot svensk lag av något annat skäl. Bilder får inte heller vara pornografiska.

Du är personligen ansvarig för de bilder som du publicerar. Det innebär att rättsliga åtgärder som åtal eller ersättningsanspråk kan komma att riktas mot dig om publiceringen av en bild strider mot lag.

Efter att du publicerat en bild kan den komma att användas och delas av andra personer. Eftersom bilden publiceras direkt uppmanar vi dig att kontrollera att den inte innehåller privat information eller känsliga personuppgifter.

I övrigt gäller samma regler för bilder som för resten av forumet. Dessa regler finns här. Om ett inlägg som innehåller en bild raderas på grund av inläggets textinnehåll kommer även bilden att raderas.

Du kan anmäla olämpliga bilder genom att rapportera det inlägg i vilket bilden finns.