I en ny motion uppmanar riksdagen regeringen att tillsätta en utredning för hur virtuella varor beskattas. Bakgrunden är att handeln med föremål i spel ökat kraftigt de senaste åren och för en del personer har det till och med blivit deras främsta inkomst. Skatteverket har dock dock inte kunnat presentera en konkret linje kring hur sådant ska beskattas.

När detta började komma på tal ansåg Skatteverket att vinstmarginalbeskattning för begagnade varor var rätt väg men ändrade sig sedan till att det skulle klassas som elektroniska tjänster. I motionen skriver de fem riksdagsledamöterna att detta fick stora skattemässiga konsekvenser.

Försäljning av virtuella varor är ett exempel på hur skattelagstiftningen behöver ses över för att tillvarata den digitala ekonomins potential för att skapa tillväxt och jobb. Ungdomar som växt upp i en digitaliserad värld och med en vilja att starta ett företag möter i dag alltför stora hinder då vår skattelagstiftning inte hänger med i utvecklingen. Regeringen bör därför tillsätta en utredning för att se över den skatterättsliga aspekten av handel med både nya och begagnade virtuella varor för att kartlägga hur vissa av dessa hinder skulle kunna tas bort.

Du kan läsa hela motionen på riksdagens hemsida.